Рівненський обласний народний тижневик
Заснований Уласом Самчуком у 1941 році,
відновлений Василем Червонієм у 1991 році
вівторок
30
липня
Випуск
№ 1433 2019 рік
…І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України!

Тарас ШЕВЧЕНКО

Партнери

За Україну!

Проблеми формування ціннісних орієнтацій студентів [Випуск № 1396]

Проблема цінностей і ціннісних орієнтацій особистості є однією з найважливіших тем, що вивчаються в гуманітарних науках. В сучасних умовах переосмислення і перегляду цінностей, тема ціннісних орієнтацій особистості набуває особливого значення, тому, що саме вони визначають функціонування і розвиток людини. Ціннісні орієнтації складають найважливіший компонент структури особистості, будучи соціальними щодо історичної обумовленості та індивідуальними щодо досвіду конкретного субєкта. Вони проявляються у всіх областях людської життєдіяльності та виконують функцію регуляторів поведінки.

Процес формування ціннісних орієнтацій особистості є складним і багатогранним, через те, що в різні періоди життя видозмінюється ієрархія ціннісних орієнтацій, не втрачаючи при цьому визначального значення для життєдіяльності особистості.

Вивченню проблеми ціннісних орієнтацій особистості присвячені праці К. А. Альбуханово-Славської, А. Н. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна та ін. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій особистості досліджені в роботах О. Г. Дробницький, А. Г. Здравомислова, В. П. Тугаринова, Кириєнко С. І., Пришляк О.Ю. та ін.

Людство в усі часи прагне усвідомити сенс свого існування через вирішення проблеми сутності особистості. Поняття цінності свого життя, прийняття цінності своєї особистості є однією з найбільш уразливих сторін людського буття. Людина сприймає себе цілісною особистістю тільки в зв'язку з усім світом, в єднанні з усім суспільством, саме тому людина істота соціальна. Подібне сприйняття формується протягом усього життя людини, і створені соціальні інститути повинні допомогти йому на цьому шляху. І одним з найголовніших соціальних інститутів, що виконують функції «провідника», є інститут освіти.

Проблема формування моральних цінностей як ядра особистості є центральною в освітній системі. Вагомий фактор формування моральних цінностей - створення сприятливого емоційного фону. На особливу роль емоцій у формуванні моральних цінностей вказував ще К. Д. Ушинський. На його думку, ні слова, ні думки, ні вчинки людини не виражають так зрозуміло та вірно її саму і її ставлення до світу, як його відчування; в них чути характер не окремої думки, не окремого рішення, а всього змісту душі людини і її ладу. В основі виховання, на думку К. Д. Ушинського, лежать загальнолюдські цінності: доброта, любов, милосердя, віра в особисту свободу людини. А виховання - це особистісна цінність, яка створює «другу природу людини», формує, просвітлює свідомість людини, відкриваючи перед нею шлях до добра.

В останні роки ціннісні орієнтації молоді стали активно досліджуватися вченими (Н. А. Буравльова, Н. А. Долгушина, С. С. Корольова, О. Л. Руднєва, Т. Н. Семенкова і ін.). Ситуація зміни суспільного ладу і переоцінки цінностей підштовхнула дослідників до вивчення трансформацій ціннісних орієнтацій. Студенти, як особлива соціальна група, постійно знаходяться в центрі уваги досліджень соціологів, психологів, педагогів, культурологів тому, що саме вони є індикатором змін, що відбуваються і визначають потенціал розвитку суспільства. Від того, які ціннісні орієнтації будуть сформовані у молодого покоління, багато в чому залежить майбутній стан суспільства. Разом з тим в умовах переосмислення сталих засад неминуча переоцінка цінностей, і їх криза найбільше проявляється в свідомості цієї соціальної групи. Молодь є важливим суб'єктом соціальних змін, величезною інноваційною силою, яку необхідно розумно використовувати. Сучасному молодому поколінню належить вирішувати безліч пріоритетних завдань в різних сферах життя. Від цих рішень залежить розвиток країни, збереження і передача базових цінностей наступному поколінню. Ми дотримуємося позиції О. Л. Руднєвої, яка вважає, що «ціннісні орієнтації студентів є необхідним компонентом їх життєвого самовизначення, що виражається в ціннісному виборі провідних наукових ідей, способу громадянина, проектування себе як громадянина і як професіонала». Кожен абітурієнт приходить до навчального закладу зі своїми ціннісними орієнтаціями, що склалися у нього за час навчання в школі, але ще в більшій мірі внаслідок впливу сім'ї. І найчастіше ці ціннісні орієнтації мають вузько особистісний характер. Професійна освіта в міру своїх сил має можливість впливати на ціннісні орієнтири студентів, оскільки в цей період відбувається віддалення його від сім'ї, в тому числі і територіальне (переїзд в інше місто і т. п.), І колишні ціннісні орієнтації, які не підкріплені прикладом ззовні, можуть замінюватися іншими. Ціннісні орієнтації особистості, будучи зображенням способу життя, визначають не тільки стиль поведінки студента в процесі навчання у закладі вищої освіти, а й мотивацію, і напрямок його діяльності. Ціннісні орієнтації є однією з основ, спираючись на яку, у студентів можна формувати певну спрямованість в способі життя, в пріоритеті ціннісної шкали свідомості студентів, у розвитку цілого комплексу їх позитивних якостей, спрямованих на активну діяльність в житті суспільства. Освіта в ціннісних орієнтаціях студентської молоді в першу чергу відноситься до інструментальних ціннісних орієнтацій. Обумовлено це тим, що більшість студентів дотримуються установки на отримання диплома як умови пошуку вигідної роботи, щоб закласти основу матеріального добробуту, отримати більш високий соціальний статус, мати можливості професійного зростання, поліпшення якості життя. Така позиція характеризує зниження значущості загальнолюдських цінностей, неузгодженість особистих та соціальних цінностей і норм.

Таким чином, освіта у закладах вищої освіти все більше набуває прагматичну та інструментальну цінність у молодіжному студентському середовищі. Система ціннісних орієнтацій сучасних студентів характеризується індивідуалізацією ціннісних орієнтацій. У ситуації світоглядної дезорієнтації сталася прихована деформація норм та образів поведінки молоді, відбулася переорієнтація з громадських проблем на особисті, спостерігається переважання матеріальних цінностей. Змінилися також і смисловий зміст, і інтерпретація базових цінностей, серед яких цінності ринку та життєві стратегії успіху виявилися на першому місці. У студентської молоді спостерігається неузгодженість між ціннісними орієнтаціями та соціальною поведінкою. У ціннісних орієнтаціях поєднуються свобода особистості, конкуренція, необхідність впливових друзів, особиста ініціатива, матеріальний добробут, високий соціальний статус. Знижується цінність знання, посилюється прагматизм та утилітаризм, переважають інструментальні установки, але спостерігається тенденція до скорочення розбіжності між інструментальними і термінальними цінностями.

Таким чином, наявність певної системи ціннісних орієнтацій особистості є необхідною умовою виникнення і формування зрілих життєвих планів, особистого і професійного самовизначення студентської молоді. Досить складна структура ціннісних орієнтацій особистості, суперечливість джерел їх розвитку, різний характер виконуваних ними функцій визначають наявність низки класифікаційних моделей, що розрізняються критеріями, покладеними в їх основу.

О. Г. Дробницький, враховуючи складну природу суб'єктно-об'єктного відношення, що відбивається у вигляді ціннісних орієнтацій, виділив два роду ціннісних орієнтацій (предметні та цінності свідомості). Предметні цінності виступають об'єктами спрямованих на них потреб і одночасно є об'єктами наших оцінок. Цінності свідомості, або цінності-вистави, є вищими критеріями для таких оцінок. В. А. Ядов, класифікуючи ціннісні орієнтації, як термінальних цінностей виділяє творчість, любов, родину, здоров'я і т. д. До інструментальних цінностей він відносить освіченість, чесність, широту поглядів і т. д.

Л. А. Аза, В . А. Піддубний, А. А. Ручка класифікують ціннісні орієнтації за сферами дії: орієнтації на цінності трудової діяльності; орієнтації на цінності вільного часу. Н. А. Волкова виділяє соматичні, вольові, емоційні, інтелектуальні, морально-етичні, культурні та матеріальні ціннісні орієнтації, а також ціннісні орієнтації, пов'язані з орієнтацією на людей і суспільство. Ми дотримуємося думки О. Л. Руднєвої, яка розрізняє життєві, матеріальні, духовні, моральні і професійні ціннісні орієнтації.

Саме в студентському віці відбувається якісний стрибок у професійному розвитку студентів, формуються основні особистісні характеристики, які виражають приналежність людини до певної професії. Вплив системи ціннісних орієнтацій в процесі підготовки професіонала проявляється в:

·

·

·

·

·

Професійні ціннісні орієнтації можуть бути показником прилучення майбутнього фахівця до методологічних, теоретичних та прикладних знань про професійні цінності, їх природі, механізми розвитку, способах функціонування, в тому числі про цінності, що характеризують професійне становлення і самовдосконалення особистості сучасного фахівця. В. А. Сластьонін, Г. І. Чіжакова підкреслюють, що професійно-ціннісні орієнтації є ядром цілісності особистості, що виражають якісну характеристику смислової структури свідомості фахівця, служать критерієм реалізації соціальної та професійної активності.

Професійні ціннісні орієнтації складають базову характеристику особистості професіонала, основним змістом якої є система відносин до цінностей професії та готовність реалізуватися в професійній діяльності відповідно до цінностей, значущими для суспільства та особистості в сфері реалізації професійної діяльності, а також для різних сторін професійної діяльності, до якої у суб'єкта формується ставлення. У той же час для фахівця важливі і ціннісні орієнтації, які не проявляють сутнісних характеристик професійної діяльності. Ці ціннісні орієнтації можуть показувати соціальну важливість професії, її статусність, цінності, пов'язані з тими умовами, в яких здійснюється професійна діяльність та ін. На думку К. А. Абульханової-Славської, професійні ціннісні орієнтації є основою життя людини, через яку реалізується особистість, це матеріальна винагорода за працю, засоби задоволення потреб особистості через суспільне визнання, способи самовираження, визнання суспільством індивідуальності особистості.

На думку Н. А. Долгушина, професійні ціннісні орієнтації є особистісним утворенням і зображають систему установок, що характеризують відношення особистості до професійної діяльності як важливої для неї.

О. Л. Руднєва під професійними ціннісними орієнтаціями студента розуміє «елементи внутрішньої структури особистості, що виражають її суб'єктивне ставлення до суспільно значущих цінностей праці та компонентів майбутньої професійної діяльності».

Таким чином, професійні ціннісні орієнтації складають базову характеристику особистості професіонала, основним змістом якої є система відносин до цінностей професії і готовність реалізуватися в професійній діяльності відповідно до цінностей, важливими для суспільства та особистості в сфері реалізації професійної діяльності, а також для різних сторін професійної діяльності , до якої у суб'єкта формується ставлення. У той же час для фахівця важливі зовнішні цінності, які не проявляють сутнісних характеристик професійної діяльності. Ці цінності можуть відображати соціальну важливість професії, її статусність цінності, пов'язані з тими умовами, в яких здійснюється професійна діяльність та ін.

Під професійними ціннісними орієнтаціями студентів ми розуміємо важливий компонент професійного самовизначення, що виражається в ціннісному виборі провідних наукових і професійних ідей, проектування себе як професіонала. Формування професійних ціннісних орієнтацій відбувається в основному в студентському віці. Саме в період студентства формуються цінності, що визначають ставлення до конкретної професії; цінності, що визначають характер взаємодії з суб'єктами професійної діяльності; цінності, що закріплюють ставлення до себе як до майбутнього професіонала та виступають в якості еталону в процесі професіонального та особистого самовдосконалення. Виходячи з того, що у кожного студента існує власна система цінностей, в процесі формування професійних ціннісних орієнтацій необхідно враховувати, по-перше, ступінь сформованості ціннісних орієнтацій та зміст професійних ціннісних орієнтацій, які характеризуються конкретними професійними цінностями, що входять в його структуру. По-друге, особливості функціонування професійних ціннісних орієнтацій, що дає можливість кваліфікувати змістовну сторону спрямованості особистості.

Таким чином, формування системи ціннісних орієнтацій відбувається протягом багатьох років, і змінюється вона поступово відповідно до зовнішнього впливу соціуму та внутрішніми потребам людини.

Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності (професійний рівень).
Формуванні громадянських якостей, моральної свідомості та поведінки, розвитку творчого потенціалу особистості (цивільно-моральний рівень);
Освоєнні соціально значущої інформації та технології діяльності в різних сферах соціокультурного буття (соціальний рівень);
Створення позитивної установки на освоєння професійно-освітньої програми підготовки фахівця, бакалавра або магістра (мотиваційний рівень);
Освоєнні загальнолюдських ідеалів і цінностей (світоглядний рівень);
Царук Ярослав

до статтей...

Стрічка новин

Вся стрічка новин

  Рівненський обласний тижневик „Волинь”
Всі права застережено ©2000 - 2011 рр.